Sommerferie

Vi holder sommerferie fra den 6. juli til 28. juli 2019. I må have en god sommer.

Revisorposten 1-2019

Revisorposten 1-2019

 

I revisorposten kan du læse mere om deleøkonomi, etablerings- og iværksætterkonto samt fremtidens detailhandel mv.

Skattefri befordringsgodtgørelse og befordringsfradrag

Satserne for 2019 for skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring og fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads er følgende:

For befordringsgodtgørelse gælder:
Kørsel (bil/motorcykel) til og med 20.000 km årligt: 3,56 kr. pr. km. (2018: 3,54 kr.)
Kørsel ud over 20.000 km årligt 1,98 kr. pr. km. (2018: 1,94 kr.)
For benyttelse af egen cykel, knallert eller 45-knallert er satsen 0,53 kr. pr. km. 0,53(= 2018).

For befordring hjem-arbejde gælder:
0 – 24 km inkl.: Intet fradrag.
25 -120 km inkl.: 1,98 kr. pr. km. (2018: 1,94 kr.)
Over 120 km: 0,99 kr. pr. km. (2018: 0,97 kr.)

Acontoskat for selskaber til betaling den 20. november 2018

Acontoskat i 2018 indbetales henholdsvis den 20. marts og 20. november. I forbindelse med indbetaling af acontoskat kan der foretages frivillig indbetaling af selskabsskat og derved undgå at betale restskattetillæg på 3,1% (2017 sats). Restskattetillægget er ikke fradragsberettiget.

Frivillig indbetaling af acontoskat den 20. marts 2018 godskrives et tillæg på 0% (2017 sats) og frivillig indbetaling den 21. november 2017 reduceres med 0% (2017 sats). Herudover kan der foretages en 3. frivillig indbetaling senest 1. februar 2019. Indbetaling pr. 1. februar 2019 reduceres med 0,6% (2017 sats). Rentesatser for 2018 offentliggøres i december 2018.

Frivillig indbetaling af skat den 20. november kan betale sig for selskabet, hvis selskabets lånerente (før skat) er under 4% (2017 sats).

For at SKAT kan se, at en indbetaling til selskabets skattekonto skal gå til dækning af acontoskat, er det vigtigt, at selskabet forinden har foretaget indberetning til SKAT via TastSelv Erhverv om den kommende frivillige acontoskat. I modsat fald vil den frivillige indbetaling blive tilbagebetalt. Hvis selskabet har negativ saldo på skattekontoen, vil indbetaling altid gå til dækning af den ældste gæld.

Selskaber kan anmode om nedsættelse af opkrævning af acontoskat. Det kan foretages via TastSelv Erhverv. Nedsættelse kan foretages indtil betalingsfristen. SKAT kan efterfølgende anmode om dokumentation for nedsættelsen.

Forskudsregistrering for 2019

Skat har oplyst hvilke reguleringer af indkomster og fradrag der vil ske når skattekort og skattebetaling fastsættes for 2019.

Lønindkomst forhøjes i forhold til 2017 med 4,5%. Hvis der er sket ændring af lønindkomst på forskudsopgørelsen for 2018, vil indkomsten blive reguleret med 2,5% i forhold til forskudsopgørelsen for 2018.

Pensioner forhøjes med 2,5% i forhold til indkomst i 2017. Hvis der er sket ændring af indkomst fra pension på forskudsopgørelsen for 2018, vil indkomsten blive reguleret med 1,25%.

Renteindtægter og renteudgifter reguleres ikke.

I forbindelse med indbetaling til fradragsberettiget pension gives der et ekstra fradrag. For pensionsindbetalinger hvor der er 15 år eller mindre til pensionsalderen gives der et ligningsmæssigt fradrag på 22% af maksimalt 70.000 kr. For pensionsindbetalinger hvor der er mere end 15 år til pensionsalderen gives der et ligningsmæssigt fradrag på 8% af maksimalt 70.000 kr.

Sporadisk angivelse af løn ophører

Fra den 1. januar 2019 ophører muligheden for at være registreret med sporadisk angivelse af løn. Det betyder, at virksomheder der er tilmeldt sporadisk angivelse af løn skal angive løn hver måned eventuelt med 0 i de måneder, hvor der ikke udbetales løn.

Hvis virksomheden efter den 1. januar 2019 ikke indberetter løn for en måned, vil Skattestyrelsen foretage et skøn og en foreløbig fastsættelse. En manglende indberetning vil udløse en afgift på 800 kr. pr. måned.

Overskydende skat

Overskydende skat for 2017 udbetales den 10. april 2018. Det kan være en god ide at indberette eventuelle ændringer, eksempelvis håndværkerfradrag, inden. Hvis ændringer indberettes senest den 30. marts 2018, medtages ændringerne på den nye årsopgørelse.

Overskydende skat tillægges et skattefri rentetillæg på 0,5%.

 

Revisorposten er udkommet

I vedhæftede revisorposten kan du læse mere om

  • Salgsmodning – Sådan sikres virksomhedens værdi og salgbarhed
  • Ny lov gør det lettere for pensionister at flytte i sommerhus
  • Splitleasing
  • Opbevaring af regnskabsmateriale
  • Hjemmearbejde kan betyde massive bøder
  • Fradrag for vedligeholdelse i udlejningsejendomme

 

RevisorPosten 4 – 2017

Revisorposten er udkommet

I vedhæftede revisorpost kan du læse mere om de nye regler om generationsskifte og registrering af reelle ejere mv. Vi står naturligvis til rådighed for besvarelse af eventuelle spørgsmål.
Revisorposten 3 2017

Nu er der igen adgang til omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde

Omkostningsgodtgørelsen genindføres for selskaber og fonde med virkning for udgifter til sagkyndig bistand, hvor bistanden udføres den 1. januar 2017 eller senere. Sagkyndig bistand vil eksempelvis være advokat eller revisor. Dermed kan selskabet få dækket udgiften til eksempelvis revisors hjælp i en skattesag. Dermed stilles skattepligtige selskaber og fonde nu på samme måde, som personer og selvstændige.

Der er mulighed for 100 % omkostningsgodtgørelse i sager, hvor virksomheden får medhold eller medhold i overvejende grad, mens det er muligt at få dækket 50 % af udgifterne, hvis sagen tabes.

Hvis der opnås omkostningsgodtgørelse kan der ikke opnås fradrag for udgift til bistand. Den eventuelle omkostningsgodtgørelse er skattefri.